Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě KRMIVODOMU.CZ

1.

ÚČEL OCHODNÍCH PODMÍNEK

Účelem těchto obchodních podmínek je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je provozovatel internetového obchodu (eshopu) Václav Donát, IČ:62985345, DIČ:CZ6901160013 se sídlem, Studentova 431, 253 01 Hostivice, podnikající na základě Živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem MÚ v Hostivici pod číslem jednacím 102/01/2/Tfo a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu KRMIVODOMU.CZ, reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.

2.

OKAMŽIK UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě KRMIVODOMU.CZ vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží (za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího). V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

3.

NÁKLADY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

4.

CENA ZBOŽÍ

Na stránkách internetového obchodu www.krmivodomu.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

5.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni

  • kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
  • v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
  • v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
  • v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
  • v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího Václav Donát, IČO:62985345 provozovna Čs. Armády 499, 253 01 Hostivice, www.krmivodomu.czinfo@krmivodomu.cz, mob.tel.: 605 295 112, mob. tel.:603 476 887, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Použití standardizovaného formuláře není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle na výše uvedené kontakty oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, vrátí tomuto provozovatel Václav Donát, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený internetovým obchodem KRMIVODOMU.CZ,). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání na adresu prodávajícího (krmivodomu.cz), není prodávající povinen dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu Akvaristika Hostivice, Čs. Armády 499, 253 01 Hostivice. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny od 08:00 hodin do 19:00 hodin v sobotu od 08:00 hodin do 12:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.

PRÁVA Z VAD DODANÉHO ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího Václav Donát (provozovatel internetového obchodu krmivodomu.cz), IČO:62985345 se sídlem, Študentova 431, 253 01 Hostivice, www.krmivodomu.cz, info@krmivodomu.cz, mob.tel. 605 295 112, mob. tel.: 603 476 887. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu internetového obchodu Krmivodomu.cz. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až §2116 a §2165 až §2174 OZ.

7.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V souladu s platným zněním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zák. o ochraně spotřebitele“) může spotřebitel iniciovat zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu), které upravují ustanovení §20 d až 20m zák. o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení sporu, u kterého může spotřebitel iniciovat zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, je v případě sporu s Václavem Donátem (provozovatelem internetového obchodu KRMIVODOMU.CZ, Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, uvedený seznamu vedeným ministerstvem. (Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz, Ministerstvo průmyslu a obchodu: Na Františku 32, 110 15  Praha 1, posta@mpo.cz, datová schránka ID: bxtaaw4, http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. V návrhu musí být identifikovány strany sporu, musí obsahovat úplné a srozumitelné vylíčení skutečností, musí být uvedeno, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá, uvedeno datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé, návrh musí být datován a podepsán. Návrh musí dále obsahovat prohlášení, že v dané věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zák. o ochraně spotřebitele. K návrhu se dále přikládá doklad o tom, že spor se nepodařilo vyřešit mezi spotřebitelem a prodávajícím přímo (např. zamítnutí reklamace). Návrh lze podat i elektronicky přímo na internetových stránkách příslušného subjektu mimosoudního řešení sporu. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku, ode dne kdy uplatnil spotřebitel právo u prodávajícího poprvé. V průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nemusí být jeho strany (spotřebitel a prodávající) právně zastoupeny. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu není zpoplatněno, strany sporu si ale svoje náklady nesou samy. 

8.

DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky:

Platba na dobírku - za zboží zaplatíte pracovníkovi dopravní společnosti až při předání zboží u Vás doma

Platba předem bankovním převodem - po obdržení zálohové faktury peníze odešlete na náš účet č. 105 597 405 / 0300 a jakmile platbu obdržíme, zboží obratem odešleme.

Platba při osobním odběru – hotově při převzetí na výdejním místě nebo kartou.

Dodací lhůta: Zboží expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Osobní odběr: Zvolí-li zákazník osobní odběr objednaného zboží, bude o stavu objednávky informován. Potvrzení přijetí objednávky, není výzva k odběru objednávky. Jakmile bude objednávka připravena k odběru, bude zákazník informován na email, SMS zprávou, popřípadě telefonicky a tímto bude vyzván k odběru své objednávky.

Výdejní místo pro osobní odběr: AKVARISTIKA Hostivice, Čs. Armády 499, PSČ: 253 01 Hostivice. Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 19.00 hodin, So 8.00 – 12.00 hodin

Převzetí zboží: Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu, bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Cena poštovného a balného:

Objednané zboží posíláme dopravní službou PPL a přepravní službou TOPTRANS EU.

Zásilková společnost PPL:

PPL doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR, v den doručování budete informováni SMS zprávou. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Po neúspěšném pokusu o doručení je balík uložen na nejbližší Parcel Shop a budete informováni prostřednictvím SMS.

DOPRAVNÉ PŘI VÁZE ZÁSILKY DO 30Kg a MAXIMÁLNÍCH ROZMĚRECH 120 x 60 x 60cm……………………..99,- VČETNĚ DPH

DOPRAVNÉ PŘI VÁZE ZÁSILKY DO 30Kg a MAXIMÁLNÍCH ROZMĚRECH 120 x 60 x 60cm při nákupu od 2.000,- včetně DPH - ZDARMA

(NEVSTAHUJE SE NA SKLENĚNÉ A NADMĚRNÉ VÝROBKY)

U NADROZMĚRNÝCH ZÁSILEK, U SKLENĚNÝCH AKVÁRIÍ, TERÁRIÍ A U ZÁSILEK NAD 30kg DOPRAVNÉ ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ A ODESÍLÁME PO SCHVÁLENÍ CENY DOPRAVY ZÁKAZNÍKEM.

Doběrečné ………………. 35,-

V případě platby převodem na účet se doběrečné NEPLATÍ

Maximální možná hmotnost zásilky u PPL je 30kg. V případě, že zásilka bude vyšší hmotnosti, budete informováni o možnostech jiného řešení.

Přeprava akvárií a terárií:

Vzhledem častým poškozením skleněných výrobků (akvária - terária) přepravní službou, jsme museli ukončit jejich posílání a je pouze možnost osobního odběru ( po SMS nebo e-mailu, že objednávka je připravena k vyzvednutí na kamenném obchodě v Hostivici). Popřípadě lze dohodnout naši dopravu po dohodnuté ceně.  

 

Doprava zdarma:

Pro výrobky označené "Doprava zdarma" je dopravné (PPL) zdarma.

V případě, že je zásilka z důvodu hmotnosti rozdělena do více balíků, vztahuje se doprava zdarma pouze na první balík a ostatní balíky jsou zpoplatněny dle váhového rozpětí a platného ceníku pro danou váhu balíku. O tomto zpoplatnění a celkové částce je kupující informován a zásilka je odeslána, až po schválení cen kupujícím.  

Postup v případě nevyzvednutí zásilky:

V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude v následující objednávce účtováno poštovné dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce. Při opakovaném nevyzvednutí zásilky bude účtováno 2x poštovné dle aktuálního ceníku a zásilka bude odeslána pouze v případě zaplacení objednávky předem.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Václavem Donátem, jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.krmivodomu.cz od 01.05.2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Václav Donát si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.krmivodomu.cz.