GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Internetový obchod KRMIVODOMU.CZ, provozovatel Václav Donát IČO:62985345, provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky), na základě které je prodáváno zboží, či pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel internetových a kamenných obchodů Václav Donát, se sídlem Študentova 431, 253 01 Hostivice, IČ: 62985345, podnikající na základě Živnostenského listu vydaný Živnostenským úřadem v Hostivici č.j. 120/01/2/Tfo ev. č. 321002-34491-00 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování AKVARISTIKA HOSTIVICE, se sídlem Čs. Armády 499, 253 01 Hostivice, adresa elektronické pošty na Václav Donát: arazak@seznam.cz.
  • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a to: Zlatuše Donátová - spolumajitelka firmy, Zlata Donátová - manažerka prodeje, Václav Donát ml. - prodavač.

 

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

                                                                                                                 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce, včetně služeb v oblasti IT a osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby (zpracovatelé osobních údajů). Firmy pověřené dodáním zboží (PPL s.r.o., TOPTRANS EU a.s.). Při platbě platební kartou budou údaje z Vaší platební karty poskytnuty přímo našemu partnerovi, který tyto transakce zpracovává – ČSOB, Poštovní spořitelna.
  • Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.